THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Ανακοινώσεις - Επίκαιρα Ενημέρωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Ενημέρωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

E-mail Εκτύπωση

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης κυκλοφόρησε ενημερωτικό φυλλάδιο για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας το οποίο απευθύνεται "προς το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης" με στόχο τη σύντομη ενημέρωση των πιστών γύρω από το μεγάλο ιστορικό γεγονός.

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ἐνημερωτικό Φυλλάδιο πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας


Πρόλογος

Ἡ Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της ἀ­πευ­θύ­νε­ται στό πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Κρή­της γι­ά νά ἐ­νη­με­ρώ­σει τούς Κρῆ­τες γι­ά τήν ἐ­πι­κεί­με­νη Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, ἡ ὁ­ποί­α θά συγ­κλη­θεῖ στήν Κρή­τη, καί συγ­κε­κρι­μέ­να στήν Ὀρ­θό­δο­ξο Ἀ­κα­δη­μί­α Κρή­της, στό Κο­λυμ­βά­ρι Κι­σά­μου, ἀ­πό 17ης ἕ­ως 27ης προ­σε­χοῦς μη­νός Ἰ­ου­νί­ου.

Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α καί Συ­νο­δι­κό­τη­τα

Ἡ σύγ­κλη­ση τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας ἀ­πο­τε­λεῖ αὐ­θεν­τι­κή προ­έ­κτα­ση τοῦ τρό­που ὕ­παρ­ξης τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. «Ἡ Ὀρ­θο­δο­ξί­α εἶ­ναι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς συ­νο­δι­κό­τη­τος», ἀ­να­φέ­ρει ἡ πρό­σφα­τη σχε­τι­κή Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Συ­νο­δι­κή Ἐγ­κύ­κλι­ος τῆς Μη­τρός Ἐκ­κλη­σί­ας. Τό Συ­νο­δι­κό Πο­λί­τευ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας θε­με­λι­ώ­θη­κε κα­τά τήν ἡ­μέ­ρα τῆς Πεν­τη­κο­στῆς, ὅ­ταν οἱ Ἀ­πό­στο­λοι σύμ­φω­να μέ τήν προ­τρο­πή τοῦ Κυ­ρί­ου «ἦ­σαν ἅ­παν­τες ὁ­μο­θυ­μα­δόν ἐ­πί τό αὐ­τό» (Πράξ. 2, 1), ἀ­να­μέ­νον­τες τήν ἔ­λευ­ση τοῦ Πα­να­γί­ου Πνεύ­μα­τος. Αὐ­τή ἡ πα­ρα­κα­τα­θή­κη ἐ­πι­βε­βαι­ώ­θη­κε καί ἀ­να­δεί­χθη­κε κα­τά τήν Ἀ­πο­στο­λι­κή Σύ­νο­δο στά τέ­λη τοῦ ἔ­τους 48 μ.Χ. καί στή συ­νέ­χει­α ἀ­να­πτύ­χθη­κε καί κα­θι­ε­ρώ­θη­κε μέ τίς ἑ­πτά με­γά­λες Οἰ­κου­με­νι­κές Συ­νό­δους.

Ἐ­άν με­λε­τή­σου­με ὁ­ποι­α­δή­πο­τε πτυ­χή τῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ζω­ῆς θά δι­α­πι­στώ­σου­με ὅ­τι ὁ συ­νο­δι­κός θε­σμός εἶ­ναι συ­νυ­φα­σμέ­νος μέ τήν ἴ­δι­α τήν Ἐκ­κλη­σί­α, μέ­σα στήν ὁ­ποί­α ὀρ­θο­το­μεῖ­ται ἡ πί­στη, λαμ­βά­νον­ται κρί­σι­μες Ἀ­πο­φά­σεις, ἀ­να­κε­φα­λαι­ώ­νε­ται ἡ Ἱ­ε­ρή Πα­ρά­δο­ση καί ἐν τέ­λει μαρ­τυ­ρεῖ­ται ὅ­τι τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα «ὅ­λον συγ­κρο­τεῖ τόν θε­σμό τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας» (Ἰ­δι­ό­με­λο τῆς Πεν­τη­κο­στῆς).

Στίς Συ­νό­δους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας με­τέ­χουν καί λαμ­βά­νουν τίς Ἀ­πο­φά­σεις οἱ Ἐ­πί­σκο­ποι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ὡς προ­ε­στῶ­τες τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, ὡς ἐ­πί κε­φα­λῆς καί ἐκ­φρα­στές τῶν Το­πι­κῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Κοι­νο­τή­των. Τήν ὀρ­θό­τη­τα τῶν Ἀ­πο­φά­σε­ων τῶν ἑ­κά­στο­τε Συ­νό­δων ἐ­πι­κυ­ρώ­νει κα­τά τόν Ἅ­γι­ο Μά­ξι­μο τόν Ὁ­μο­λο­γη­τή «ἡ εὐ­σε­βής πί­στις» καί «ἡ ὀρ­θό­της τῶν δογ­μά­των», μέ κρι­τή­ρι­ο τή δι­δα­σκα­λί­α τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς καί τήν Ἱ­ε­ρή Πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Θε­μα­το­φύ­λα­κας τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας καί τῆς ὀρ­θο­πρα­ξί­ας, δη­λα­δή τῆς ὀρ­θῆς Πί­στης καί τοῦ ὀρ­θοῦ τρό­που λει­τουρ­γί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, εἶ­ναι ὁ­λό­κλη­ρο τό πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Ὁ Πα­νορ­θό­δο­ξος χα­ρα­κτή­ρας καί ἡ προ­ε­τοι­μα­σί­α τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου

Ἀ­πο­τε­λεῖ γε­γο­νός, ὅ­τι ἔ­χουν ἤ­δη πε­ρά­σει πολ­λοί αἰ­ῶ­νες ἀ­πό τήν τε­λευ­ταί­α φο­ρά πού συγ­κλή­θη­κε Σύ­νο­δος μέ πα­νορ­θό­δο­ξο χα­ρα­κτή­ρα. Γι­ά τήν προ­ε­τοι­μα­σί­α της ἐρ­γά­στη­καν, ἐ­πί πολ­λές δε­κα­ε­τί­ες, κυ­ρί­ως τό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο, σέ συ­νερ­γα­σί­α καί συ­νο­δοι­πο­ρί­α μέ τά ἀ­νά τόν κό­σμο Ὀρ­θό­δο­ξα Πα­τρι­αρ­χεῖ­α καί τίς Αὐ­το­κέ­φα­λες Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες.

Πρό­σφα­τη Σύ­να­ξη τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν ἔ­λα­βε τίς τε­λι­κές Ἀ­πο­φά­σεις γύ­ρω ἀ­πό τίς δι­α­δι­κα­σί­ες τῆς σύγ­κλη­σης τῆς Συ­νό­δου, οἱ ὁ­ποῖ­ες στή συ­νέ­χει­α ἐγ­κρί­θη­καν ἀ­πό τίς κα­τά τό­πους Συ­νό­δους τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν. Ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός μας Πα­τρι­άρ­χης κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος, ἔ­χει τό προ­νό­μι­ο καί ταυ­τό­χρο­να τήν ὑ­ψη­λή ἀ­πο­στο­λή νά προ­ε­δρεύ­σει στίς ἐρ­γα­σί­ες τῆς Συ­νό­δου, στίς ὁ­ποῖ­ες θά λά­βουν μέ­ρος ὅ­λες οἱ Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες ἀ­πό ὁ­λό­κλη­ρο τόν κό­σμο.

Ἡ Ἀν­τι­προ­σω­πί­α κά­θε Ἐκ­κλη­σί­ας θά ἀ­παρ­τί­ζε­ται ἀ­πό εἰ­κο­σι­τέσ­σε­ρις Ἱ­ε­ράρ­χες-Μέ­λη, κα­θώς ἐ­πί­σης θά με­τέ­χουν ἐ­πι­κου­ρι­κά ὁ­ρι­σμέ­νοι εἰ­δι­κοί Σύμ­βου­λοι, κλη­ρι­κοί ἤ λα­ϊ­κοί. Συ­νο­λι­κά, οἱ με­τέ­χον­τες στίς ἐρ­γα­σί­ες τῆς Συ­νό­δου, ἀ­να­μέ­νε­ται νά ὑ­περ­βοῦν τά πεν­τα­κό­σι­α πρό­σω­πα.

Τά θέ­μα­τα τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου

Τά θέ­μα­τα, τά ὁ­ποῖ­α θά ἐ­ξε­τά­σει ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος εἶ­ναι τά ἑ­ξῆς: α) Σχέ­σεις τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας πρός τόν λοι­πό χρι­στι­α­νι­κό κό­σμο, β) Τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ Γά­μου καί τά κω­λύ­μα­τά του, γ) Τό αὐ­τό­νο­μο καί ὁ τρό­πος ἀ­να­κη­ρύ­ξε­ώς του, δ) Ἡ σπου­δαι­ό­τη­τα τῆς νη­στεί­ας καί ἡ τή­ρη­σή της σή­με­ρα, ε) Ἡ ἀ­πο­στο­λή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας στό σύγ­χρο­νο κό­σμο, στ) Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη δι­α­σπο­ρά.

Ἀ­σφα­λῶς, ὑ­πάρ­χουν καί ἄλ­λα θέ­μα­τα καί σύγ­χρο­να προ­βλή­μα­τα, τά ὁ­ποῖ­α ἐ­νῶ εἶ­ναι σο­βα­ρά δέν πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται στόν κα­τά­λο­γο πρός συ­ζή­τη­ση, ἐ­πει­δή ἀ­παι­τοῦν­ται πε­ραι­τέ­ρω προ­σπά­θει­ες, μέ­σα ἀ­πό πα­νορ­θό­δο­ξη συ­νερ­γα­σί­α καί δι­ά­λο­γο, ὥ­στε νά γί­νει ἐ­φι­κτή ἡ ἀν­τι­με­τώ­πι­σή τους στό μέλ­λον.

Τό Πρό­γραμ­μα τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου

Οἱ Προ­κα­θή­με­νοι τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν καί τά Μέ­λη τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου θά ἀ­φι­χθοῦν στά Χα­νι­ά, στίς 16 Ἰ­ου­νί­ου 2016. Τό Σάβ­βα­το, 18 Ἰ­ου­νί­ου 2016 (Ψυ­χο­σάβ­βα­το), στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου Κι­σά­μου, θά τε­λε­σθεῖ Πα­τρι­αρ­χι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἰς μνή­μην τῶν κε­κοι­μη­μέ­νων Προ­πα­τό­ρων μας.

Τήν ἴ­δι­α μέ­ρα, με­τά τήν ἄ­φι­ξη τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων στό Ἡ­ρά­κλει­ο,  τήν ἕ­δρα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, στόν Ἱ­ε­ρό Κα­θε­δρι­κό Να­ό Ἁ­γί­ου Τί­του, στίς 6.30 μ.μ., θά τε­λε­σθεῖ ἡ ἐ­πί­ση­μη ὑ­πο­δο­χή, ἡ Δο­ξο­λο­γί­α καί ὁ Μέ­γας πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς ἑ­ορ­τῆς τῆς Πεν­τη­κο­στῆς. Μά­λι­στα, ἀ­ξί­ζει νά ση­μει­ω­θεῖ ὅ­τι ἐ­φέ­τος, στήν συμ­πλή­ρω­ση 50 ἐ­τῶν ἀ­πό τήν ἐ­πα­να­κο­μι­δή τῆς Τι­μί­ας Κά­ρας τοῦ Πρώ­του Ἐ­πι­σκό­που τοῦ Νη­σι­οῦ μας στόν Τό­πο Του, ἡ ἔ­λευ­ση τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων ὅ­λων τῶν ἀ­νά τόν κό­σμο Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν, προσ­δί­δει στήν ἐ­πέ­τει­ο αὐ­τή ἰ­δι­αί­τε­ρη λαμ­πρό­τη­τα.

Ἐ­κεῖ, στόν Ἱ­ε­ρό Κα­θε­δρι­κό Να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου Τί­του Ἡ­ρα­κλεί­ου, κα­λού­μα­στε ὅ­λοι νά ὑ­πο­δε­χθοῦ­με καί νά κα­λω­σο­ρί­σου­με τούς Ὑ­ψη­λούς Ἐ­πι­σκέ­πτες μας. Ἐ­κεῖ πρέ­πει νά βρε­θοῦ­με ὅ­λοι μα­ζί νά δι­α­κη­ρύ­ξου­με τήν πι­στό­τη­τά μας στή Μη­τέ­ρα μας Ἐκ­κλη­σί­α, πού εἶ­ναι ἡ Τρο­φός τοῦ Γέ­νους καί ἡ πη­γή τῆς εὐ­σέ­βει­άς μας, ὁ ἄ­σβε­στος λύ­χνος τῆς πο­ρεί­ας μας καί ἡ δι­α­σφά­λι­ση τῆς ταυ­τό­τη­τάς μας. Ἐ­κεῖ, ὅ­λοι μα­ζί, ἡ Ἱ­ε­ραρ­χί­α τοῦ Νη­σι­οῦ μας, οἱ πρό­κρι­τοι καί ἄρ­χον­τες τοῦ Τό­που, ὁ Ἱ­ε­ρός Κλῆ­ρος, οἱ Μο­να­στι­κές Ἀ­δελ­φό­τη­τες καί ὁ εὐ­γε­νής Κρη­τι­κός λα­ός, κα­λού­μα­στε νά μαρ­τυ­ρή­σου­με τήν εὐ­γέ­νει­α, τή φι­λο­ξε­νί­α, τήν εὐ­σέ­βει­α, τό σε­βα­σμό μας στό «πα­τρο­πα­ρά­δο­τον σέ­βας».

Τήν Κυ­ρι­α­κή τῆς Πεν­τη­κο­στῆς, 19 Ἰ­ου­νί­ου 2016, θά τε­λε­σθεῖ τό Συλ­λεί­τουρ­γο τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Ἁ­γί­ου Μη­νᾶ Ἡ­ρα­κλεί­ου, πα­ρου­σί­ᾳ καί τοῦ ἐ­ξο­χω­τά­του Προ­έ­δρου τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Δη­μο­κρα­τί­ας. Τό συλ­λεί­τουρ­γο αὐ­τό, τή με­γά­λη ἡ­μέ­ρα τῆς Ἑ­ορ­τῆς τῆς Πεν­τη­κο­στῆς, θά μαρ­τυ­ρή­σει τήν ἑ­νό­τη­τα τῆς Πα­νορ­θο­δό­ξου Οἰ­κο­γέ­νει­ας καί θά πι­στο­ποι­ή­σει τήν ἑ­νι­αί­α φω­νή τῆς  Ὀρ­θο­δο­ξί­ας στό σύγ­χρο­νο κό­σμο.

Στή συ­νέ­χει­α, ἀ­πό τή Δευ­τέ­ρα τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, 20 Ἰ­ου­νί­ου ἕ­ως καί τό Σάβ­βα­το, 25 Ἰ­ου­νί­ου 2016, οἱ ἐρ­γα­σί­ες τῆς Συ­νό­δου θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν στήν Ὀρ­θό­δο­ξο Ἀ­κα­δη­μί­α Κρή­της, στό Κο­λυμ­πά­ρι Χα­νί­ων, καί θά κα­τα­λή­ξουν πα­νη­γυ­ρι­κά κα­τά τήν Κυ­ρι­α­κή τῶν Ἁ­γί­ων Πάν­των, 26 Ἰ­ου­νί­ου 2016, μέ συλ­λεί­τουρ­γο τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ων Πέ­τρου καί Παύ­λου Χα­νί­ων.

Ἐ­πί­λο­γος

Μπρο­στά σέ αὐ­τό τό με­γά­λο γε­γο­νός, προ­τρέ­πο­με καί πα­ρα­κα­λοῦ­με νά προ­σεγ­γί­σου­με ὅ­λοι μα­ζί, πρω­τί­στως μέ τήν προ­σευ­χή καί τήν ἀ­γά­πη μας, τήν Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο. Νά ἐν­τεί­νου­με τήν πα­ρά­κλη­σή μας στόν Τρι­σά­γι­ο Θε­ό νά δώ­σει πλού­σι­ο τόν φω­τι­σμό καί τήν χά­ρη του σέ ὅ­λα τά μέ­λη τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου. Νά βρε­θοῦ­με ὅ­που εἶ­ναι ἐ­φι­κτό καί ἐ­πι­τρε­πτό, ὅ­λοι μα­ζί καί νά δι­α­τρα­νώ­σου­με σέ ὁ­λό­κλη­ρο τόν κό­σμο τή δύ­να­μη τῆς πί­στης καί τῆς πα­τρώ­ας ἀ­νε­πι­τή­δευ­της εὐ­σέ­βει­ας, πού πα­ρα­λά­βα­με ἀ­πό τούς Προ­πά­το­ρές μας ὡς «ἱ­ε­ρά πα­ρα­κα­τα­θή­κη».

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2016 13:37  
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση