THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία Η αγία ημέρα των Φώτων και το μυστήριο του βαπτίσματος του Χριστού

Η αγία ημέρα των Φώτων και το μυστήριο του βαπτίσματος του Χριστού

E-mail Εκτύπωση

Το βάπτισμα κατά Χριστόν που αξιωθήκαμε είναι επίγνωση του Θεού και υπόσχεση στο Θεό πίστη και επίγνωση της εν Θεώ αληθείας και συμφωνία και υπόσχεση έργων και λόγων και τρόπων αρεστών στο Θεό τελούμενα με ιερά σύμβολα. Αν όμως δε μετατρέψουμε υποσχέσεις σε έργα ούτε ωφελούν όλα αυτά κι οι υποσχέσεις αλλά και υποβαλλόμαστε σε καταδίκη…παρόμοια το βάπτισμα του Προδρόμου είναι με του Χριστού… αλλά χρειάζεται και μετάνοια και καρποί άξιοι μετανοίας: δικαιοσύνη και αγάπη και ελεημοσύνη και μετριοφροσύνη και αλήθεια… αξίνα και πυρ αιώνιο αναμένει διαφορετικά! Και κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά! Αλλά μετά το μέγα μυστήριο των Χριστουγέννων έρχεται το μέγα μυστήριο της του Χριστού Επιφανείας ή Θεοφανίας ή των Φώτων εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε… και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη αμέσως κι ευθύς από του ύδατος και ιδού ανεώχθησαν Αυτώ οι ουρανοί και είδεν ο Ιωάννης το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’  Αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα Ούτός εστιν ο Υιός Μου ο αγαπητός εν ώ ευδόκησα!

Κοιτάξτε λοιπόν με τα μάτια της ψυχής το μυστήριο του βαπτίσματος του Χριστού με λίγα λόγια δυσθεώρητο και δυσερμήνευτο και δυσκατάληπτο αλλά και εξαιρετικά σωτήριο υπακούοντας θαρρούμε σ’  Αυτόν που λέει ερευνάτε τας Γραφάς για να δούμε τη δύναμη του μυστηρίου: απαρχής πλάστηκε ο άνθρωπος…ποιήσωμεν άνθρωπον κατεικόνα και ομοίωσή μας… ακούσατε την Αγία Τριάδα; Έτσι και τώρα που αναπλάσσεται η φύση μας πάλι το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται με την κάθοδο από τα υπερουράνια όπως βαπτιζόταν στον Ιορδάνη φανερώνοντας το μυστήριο της υψίστης και παντουργού Τριάδος σωστικό για τα λογικά κτίσματα…εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις… γιατί φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος όταν πλάθεται κι όταν αναπλάθεται ο άνθρωπος; Επειδή είναι κι ο μόνος επίγειος μύστης της και ο μόνος κατεικόνα της. Τα ζώα μπορεί να έχουν ζωώδες πνεύμα αλλά όχι και νου και λογική κι οι άγγελοι πάλι νοεροί και λογικοί νου και πνεύμα αλλά όχι και πνεύμα ζωοποιό χωρίς σώμα που ζωοποιείται…αρχέτυπο ήταν στην ψυχή μας τότε και οι τρεις καταδύσεις τώρα –ενώ του βαπτιστή μία- πβ. σημ αποστολ. ανάγν.

Ιδού χωρίς να βγει από το ύδωρ άνοιξαν οι ουρανοί όπως η κατάδυσή Του προτύπωνε την εις Άδου κάθοδό Του. Κι έτσι άνοιξε τα πάντα για μας έγγεια και περίγεια και τον ίδιο τον ουρανό όπου πήγε κι εισήλθε μετά την Ανάληψή Του πρόδρομος υπέρ ημών…σωματικώς…όπως δια του μυστηρίου του μυστικού άρτου και ποτηρίου προϋπέδειξε το σωτήριο πάθος Του έτσι και το παρέδωσε στους πιστούς για τη σωτηρία τους να τελείται κι ανάλογα με την εις Άδου κάθοδο και το βάπτισμά Του να τελείται κι από μας αλλά με μια βασική διαφορά ότι για τον εαυτό Του κράτησε τον πόνο και την οδύνη και σε μας έδωσε και χάρισε κοινωνία παθημάτων Του ανώδυνα καθιστώντας μας σύμφυτους τω ομοιώματι του θανάτου Του και εν καιρώ να καταξιωθούμε και της υπεσχημένης αναστάσεως! Έχοντας ψυχή και σώμα από μας για μας υπέστη σωματικά θάνατο και ταφή υπέρ ημών ανέδειξε έγερση εκ τάφου δύναμη αθανασίας και σώματος παραδίδοντάς μας τέλεση αναίμακτης θυσίας πια εις ανάμνησιν όλων αυτών και κάρπωση σωτηρίας…δια ψυχής κάθοδος στον Άδη σημαίνει και επάνοδος αλλά και δόση φωτός αιωνίου και ζωής τέλεση θ.βαπτίσματος και σωτηρία άρα. Ψυχή και σώμα και δυο μυστήρια εξ ων εξαρτάται κι η σωτηρία μας και όλη η θεανδρική οικονομία συγκεφαλαιώνεται.

Οι ουρανοί όχι ο ουρανός άνοιξαν απ’ Αυτόν που είναι προ ουρανών και προ όντων και προς τον Πατέρα Θεό και Θεός και Θεού Λόγος και Υιός όλων εγκοσμίων και υπερκοσμίων… ανοίχτηκαν και σχίστηκαν οι ουρανοί γιατί διπλή η έννοια του μυστηρίου: κλειστοί ανοίγονται οι ουρανοί και λόγω της αμαρτίας…σχίστηκαν ως αδύναμοι ενώπιόν Του και μόνο εμείς μπορούμε να είμαστε χωρητικοί λαμπρότητος και δόξας και δυνάμεως και ενεργείας θ.Πνεύματος κι οι ουρανοί. Οι ουρανοί άνοιξαν κι οι άγγελοι υποχώρησαν στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος πάνω Του…κι αυτά σημαίνουν κι ότι και ο ιερέας που τελεί το μυστήριο οφείλει να προσεύχεται αλλά και ο βαπτιζόμενος και τελούμενος και εκ του πληρώματος Αυτού παντες ελάβομεν…μόνο σ’  Αυτόν λοιπόν άνοιξαν οι ουρανοί…όπως προσευχόταν… ανοίχτηκαν γι’  Αυτόν οι ουρανοί δηλαδή όλα έγιναν για μας…πβ.Άγ.Στέφανο…αφού ο ίδιος δε χρειάζονταν να γίνει κάτι τέτοιο ούτε κάθαρση ούτε άνοιγμα…

Το Άγιο Πνεύμα εν είδει περιστεράς καθαρό και η φωνή του Πατρός Αυτός ο Υιός Μου ο αγαπητός που εξέλεξα: Αγία Τριάς με τρεις προσκυνητές και φωτιστικές υποστάσεις στις οποίες πιστεύουμε και βαπτιζόμαστε επειδή θέλει πάντας σωθήναι κλίνας ουρανούς κατήλθε και δι’  έργων και λόγων και παθημάτων υποδείξας οδόν σωτηρίας και εις ουρανούς ανήλθε έλκων εκεί κι εκείσε τους υπακούοντες… χαρίζοντάς μας και άφεση αμαρτιών δια του θ.βαπτίσματος και της τηρήσεως των εντολών Του και της μετανοίας και της μεταδόσεως του θ. σώματος και αίματός Του…τέλος όλων το σημερινό μυστήριο: ούτός εστιν ο Υιός Μου ο αγαπητός κι εννοείται μέσω Αυτού και εμείς σωζόμαστε και για μας έγιναν όλα αυτά.  Ευδοκία είναι το κυριαρχικό αγαθό και τέλειο θέλημα του Θεού γιατί όπως ακούμε σήμερα: επεφάνης σήμερον τη οικουμένη και το φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ’ ημάς εν επιγνώσει υμνούντας Σε ήλθες εφάνης το φως το Απρόσιτον…

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 2014

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση